واژه خاکی از نظر تاریخی برای بیان این مطلب بوده است که بسیاری از ترکیبهای این عنصرها در آب انحلال پذیرند. چند مورد از کاربردهای و

ویژگی های منیزیم از این قرار است:

منیزیم به طور گسترده به صورت بنات و دولومیت و همچنین به صورت سیلیکات در کانیهایی چون ازبست (یعنی پنبه سوز) در آب دریا وجود دارد.

منیزیم از آب دریا بدست میاید. یون منیزیم به میزان31/. درصد در آب دریا وجود دارد. این یون را ابتدا توسط آب آهک بصورت منیزیم هیدروکسید رسوب  می دهندوبعد آن را در هیدروکلریک اسید حل می کنند. از تغلیظ محلول اخیرنمک منیزیم متبلور می شود. از الکترولیز مذاب این دولومیت کلسینه شده با آلیاژ آهن  -سیلیسیم در دمای 1150 می باشد. منیزیم با آب سرد واکنش نمی دهدولی بااب گرم واکنش می دهد . آلیاژچرخ های اتومبیل های مسابقات اتومبیل رانی ترکیبی

است از آلیاژفلزهای منیزیم و آلومینیم و علت آن هم سبک بودن و محکم بودن و مقاوم بودن این آلیاژ است.
اگر سطح فلز منیزیم درمجاورت هوا قرار گیرداین فلز با اکسیژن وارد واکنش شده و منیزیم اکسیدتشکیل می شود .

فلز منیزیم ازجمله فلز های سبک ومقاوم است و به این دلیل از آلیاژهای آن با آلومینیم در ساخت بدنه هواپیماها و موشک ها استفاده می شود.

منیزیم در مجاورت شعله با نور خیره کننده ای می سوزد و به همین دلیل در تهییه ی فشفشه ها و مواد آتش بازی کاربرد دارد و همچنین از گرد یا نوار آن در عکاسی به عنوان منبع نور شدیداستفاده می شود.