میزان تأثیر یک زلزله: مطالعه آماری انتشارات زلزله شناسی


ما کاتالوگ ISC از سال ۱۹۸۰ تا ۱۹۹۵ را تحلیل کرده ایم تا بررسی کنیم که تا چه مقدار اطلاعات حاصل از یک زمینلرزه برای درک بهتر زمینلرزه ها دو مخاطرات زمین لرزه مورد استفاده قرار گرفته است. ما بولتن ISC که طیف وسیع تری از نشریات مربوط به زلزله شناسی و زبان های مختلف را نسبت به ISC در بر می گیرد انتخاب کرده ایم، به گونه ای که در تحلیل ها ، خطای ناشی از زبان و مناطق مختلف به حداقل می رسد.

 زلزله های موجود در کاتالوگ دوره زمانی ۱۹۷۵ تا ۱۹۹۰ را در بر می گیرد. مقاله هایی که ارتباط مستقیم با یک زمینلرزه ها ، تغییر می کند. لگاریتم بیشترین تعداد مقاله های مربوط به یک زلزله با بزرگی آن زلزله متناسب است که این امر ، امکان تعیین میزان تأثیر یک زلزله را فراهم می سازد، به گونه ای که در زمینلرزه های با بزرگی متفاوت را می توان با یکدیگر مقایسه کرد. بازه بزرگی زمینلرزه ها با میزان اثرهای معین، و خود میزان تأثیر را می توان برای مقایسه های منطقه ای به کار برد. تحلیل ها اختلافی منطقه ای را نشان می دهد که قدرت تأثیر آکادمیک زلزله هایی که در کشور در حال توسعه آسیایی روی می دهند با اثرات اجتماعی این زمینلرزه ها قابل مقایسه نیست. این امر بر این اشاره دارد که یکی از جهات توسعه زلزله شناسی در آسیا این است که مشاهدات بیشتر و محققین بیشتری برای کار روی زمینلرزه هایی که در کشورهای این قاره اتفاق می افتد داشته باشیم.
  
 

مجله فیزیک زمین و فضا
ویرایش و تلخیص:آکاایران