بهترین ها در زمین: خانه 1.130 در سال 2013 توسط استودیوی معماری Estudio.Entresitio به مساحت 500 مترمربع در مادرید اسپانیا ساخته شده است. این خانه برای یک خانواده در نظر گرفته شده، اما به نسبت بزرگ بوده و در حدود بیش از 5 هزار مترمربع می باشد، قطعه زمین این ساختمان باریک و طویل و دارای شیبی به سمت جنوب است.دو طرح متفاوت یکی در بالا و دیگری در طول بر اساس فورکینگ فضایی، و یکی در قسمت پایین همانند پیکربندی انگشتان دست تلفیق شده است. در نتیجه، ساختمان به یک جرم گسیخته، تحت همان ریتم سقف خود تبدیل شده است.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


طبقه بالای غرفه در طول روز با سقف فلزی می باشد که تمام راه را از طریق تداوم بصری، با دیدگاه های طولانی از طریق دنباله ای از فضاها دنبال می کند.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


بتن حمایت کننده دیوارها و محوطه شیشه ای دو عنصر عمودی دیگر هستند، که در واقع ایده های داخلی و خارجی را محو کرده اند.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


در بین اتاق های طبقه پایین دهانه های تو در تو وجود دارد.

همان طور که برای پلان طبقه بالا گفته شد، ساختار بالا فضایی در جهت تک می باشد، مقاطع (عرضی) در حرکت می باشند، در حالی که در طبقه پایینی نور به سمت داخل ساختمان راه پیدا کرده است.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


این یک پروژه بی شکل می باشد و به این بدان معناست که گرفتن هرگونه درک حجمی به عنوان بیننده غیرممکن می باشد. همچنین به دلیل استتار نمای نفوذپذیر با بتن، به دلیل وجود نور، پویایی در آن قابل ادراک می باشد.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


پوسته (نمای) نفوذپذیر به پیروی از همان ریتم مشابه در الگوی خطوط عمودی به عنوان سطوح بتنی؛ نه تنها درمورد عدم وجود فریم، عناصر حمایت کننده ثانویه و به عمد پنهان شده و با قطری کم قابل انجام هستند، همچنین برای قطعات متحرک می باشند.

این یک محوطه قابل سکونت متخلخل، با روی هم قرار دادن لایه های مختلف در چگالی های مختلف نفوذپذیری و در نتیجه، درجات مختلف درونی ساخته شده می باشد.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


برای این پروژه نه تنها ما معمار بوده ایم، بلکه پیمانکار عمومی نیز بوده ایم؛ در این زمین، نه فقط هنر و یا روند ساختمان سازی در دستان ماست، بلکه عملیات مربوط به ساخت و ساز فیزیکی را نیز انجام داده ایم.

,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری


,معرفی خانه 1.130 در اسپانیا خانه ای در اسپانیا,معماری مدرن,مقالات معماری