آشنایی با تجهیزات آزمایشگاهی فناوری نانو (2)

پیشرفت های اخیردرزمینه فناوری نانو مرتبط با کسب توانایی دراندازه گیری وکنترل ساختارهای منفرد درمقیاس نانو می باشد.تجهیزات آزمایشگاهی نقش مهمی را  برای اندازه گیری و تعیین ساختارو مشخصات مواد ایفا می کند.در این قسمت همانند قسمت اول به معرفی، اصول کار،مزایاو کاربردهای یکی دیگراز تجهیزات آزمایشگاهی مرتبط با فناوری نانومی پردازیم.

معرفی میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM)

میکروسکوپ الکترونی روبشی را Scanning Electron Microscopy که به اختصار SEM  می نامند، توانایی بررسی نمونه های بالک   (Bulk specimen)راایجاد کرده است.به عبارتی دیگر،برای نمونه های نسبتا ضخیم ،دستگاه پرتوالکترونی نیاز است که معادل میکروسکوپ نوری متالوژیکی بوده اما حدتفکیک بهتری راارائه نماید.

یکی ازمحدودیت های میکروسکوپ الکترونی عبوری این است که اگر نمونه بسیار نازک نباشد،الکترون ها قویا درنمونه پراکنده شده یا حتی بجای عبور،جذب می شوند.این نقص،انگیزه ای برای ساخت میکروسکوپ های الکترونی روبشی شده که توانایی بررسی نمونه های نسبتا ضخیم رادارد.

مهمترین فوایدSEMعمق میدان بالا وتنوع زیاد سیگنال های تولیدی است که گستره پهناوری از کنتراست تصویرراتضمین می کند.درمیکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) ، یک پرتو الکترونی پرانرژی ومتمرکز شده سطح نمونه ی مورد نظر رااسکن می‌نمایدوطیف وسیعی از سیگنال هایی راایجاد می کند که اطلاعاتی درباره توپوگرافی ،ترکیب شیمیایی ،خواص نوری ومغناطیسی نمونه به همراه خوددارد.اجزا اصلی یک میکروسکوپ الکترونی روبشی معمولاتفنگ الکترونی، عدسی‌های متمرکزکننده ، سیستم خلأوآشکارسازها می باشد.

منبع : tebyan.net