در راستای معرفی انواع لیزرهای محیط فعال در قسمت های (1) و (2)، دراین قسمت به معرفی سه نوع لیزر دیگر می پردازیم.

لیزرهای جامد بلورین وشیشه ای

در دسته ی مهم دیگری از لیزرها،جهت محیط فعال، از مواد شیشه ای یا جامد بلورین استفاده می کنند. یاقوت و نئودیمیوم- یاگ، دو مثال عمومی از لیزرهای جامد با کاربرد صنعتی گسترده هستند. یاقوت، اکسید آلومینیوم بلورین است که در آن یون های کروم جایگزین بعضی از یون های آلومینیوم در شبکه ی بلوری، شده اند.این یون های کروم، تشکیل دهنده ی عناصر فعال در لیزر یاقوت هستند.

بلور ایتریم- آلومینیوم- گارنت(YAG)، بلور میزبان برای نئودیمیوم در لیزرهای نئودیمیوم یاگ است، که بعضی از یون های ایتریم توسط یون های سه بار یونیده نئودینیوم که عنصر خاکی کمیاب است، جایگزین شده است. از شیشه هم به عنوان میزبان برای لیزرهای نئودیمیوم استفاده می شود. در شکل زیر موئلفه های مختلف لیزر نئودیمیوم- یاگ در حالت موج پیوسته آن نشان داده شده است.

لیزرهای جامد بلورین وشیشه ای

محیط فعال استوانه ای از بلور لیزر است که دو انتهای آن کاملا موازی و صیقلی است. برای کاهش تلفات، دو انتهای میله توسط مواد ضدبازتاب لایه گذاری شده است. عمل تحریک در این لیزر خاص با لامپ رشته ای تنگستن متصل به

منبع : tebyan.net