انجمن جهانی هسته ای مقایسه ای از مرگ هائی را که بخاطر حوادث ناشی از اشکال انرژی های مختلف بوده انجام داده است.در مقایسه آنها، مرگ های ناشی از الکتریسیته ناشی از توربین های آبی به ازاء هر دو سال از 1970 تا 1992 برابر با 885 مورد برای ،342 مورد برای سوخت  زغال سنگ، 85 مورد برای گاز طبیعی، و 8 مورد برای برق هسته ای بیان شده است.

پزشکی

اتلافات رادیواکتیو پزشکی گرایش به داشتن تشعشع کننده های ذرات بتا و اشعه گاما دارند. اتلافات رادیواکتیو پزشکی را می توان به دو طبقه عمده و اصلی تفکیک کرد. در داروهایی هسته ای تشخیصی (که برای تشخیص بیماری بکار می روند) تعدادی از تشعشع کننده های گاما با عمر کوتاه از قبیل تکنتیوم – m99 بکار می رود. بسیاری از این ها را می توان با رها کردنشان بمدت کوتاه تا قبل از دور انداختن بصورت اتلاف معمولی فاسد کرد و سپس  می توان آنها را دور انداخت. سایر ایزوتوپ هائی که در پزشکی بکار می رود با نیمه عمرهائی که داخل پرانتز در زیر نوشته ایم شامل موارد زیر است:

اتلافات پزشکی

 131- I برای تست کار تیروئید و نیز برای درمان سرطان تیروئید بکار می رود(8 روز )

89 – sr  برای درمان سرطان استخوان – تزریق وریدی(52 روز )

192 – Irبرای براکی تراپی (74 روز )

C0-60 برای براکی تراپی و رادیو درمانی خارجی  (5 سال)

Cs-137 برای براکی تراپی و رادیو درمانی خارجی (سال 30)

صنعتی

اتلافی که

منبع : tebyan.net